Neprihlásený zákazník

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti m:zone s.  r.  o. platné pre všetky realizované objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.mzone.sk. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

PREDÁVAJÚCI
Predávajúcim produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchode www.mzone.sk je spoločnosť m:zone s.  r.  o. so sídlom na ulici Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 34146229, IČ DPH: SK2020411778. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. s.r.o., v.č. 2506 / N. m:zone s. r. o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty.

PREVÁDZKY PRE OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU
m:zone Aupark
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

m:zone Aupark Žilina
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina
Slovenská republika

m:zone Eurovea
Pribinova 8
811 09 Bratislava
Slovenská republika

PREVÁDZKA PRE PRIJÍMANIE REKLAMÁCIÍ
servisné stredisko m:zone — predajňa m:zone Aupark Bratislava
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

PREVÁDZKA ONLINE OBCHODU A FIREMNÉHO ODDELENIA
m:zone
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT
online@mzone.sk
+ 421 2 5564 8694

ČÍSLO ÚČTU PRE BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY
262 000 5581 / 1100

IBAN
SK29 1100 0000 0026 2000 5581

SWIFT
TATRSKBX

Ďalej uvedený ako „predávajúci“.KUPUJÚCI
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra mzone.sk. Kupujúci — spotrebiteľ — spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum www.mzone.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ďalej uvedený ako „kupujúci“.2. OBJEDNÁVKA

DEFINÍCIA
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.3. STORNO OBJEDNÁVKY

KUPUJÚCI
Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 102 / 2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru tak ako je uvedené v bode 9 týchto obchodných podmienok. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby — podnikateľov ako aj fyzické osoby — nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie spotrebiteľa v zákone č. 250 / 2007 Z. z. Ustanovania v tejto časti tiež vyslovene neplatia pri objednávke Mac počítačov (vlastná konfigurácia / CTO) z “Konfigurátora”, kedy nie je možné po zaplatení zálohovej platby vopred, tak ako je uvedené v bode 4.5 odstúpenie od zmluvy.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu:
servisné stredisko — predajňa m:zone Aupark Bratislava
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tovar zasielajte prosím späť podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane používateľskej príručky a podobne), spolu s dokladom o kúpe.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu ním zaplatené peniaze najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy, a to na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na takzvaný nadštandardný spôsob doručenia (to je spôsob doručenia, ktorý je odlišný od bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim v čase realizácie objednávky kupujúcim)

a) bez dobierky,

b)
vrátane poplatku za službu dobierky,

pokiaľ bol tento spôsob služby výslovne zvolený kupujúcim, to je v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.PREDÁVAJÚCI
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-‌mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.


Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1
Ceny produktov uvedené v elektronickom obchodnom centre mzone.sk sú uvedené v mene EUR. Ceny uvedené pri tovare sú zobrazené sumách vrátane dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa riadi platnou daňovou právnou úpravou. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.mzone.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný. Kupujúci má v prípade zmeny kúpnej ceny právo od zmluvy odstúpiť.4.2

Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku – pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok za dobierku 1,5 EUR,

bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho,

v hotovosti alebo platobnou kartou (VISA, MasterCard) pri osobnom prevzatí tovaru na predajniach a prevádzkach spoločnosti m:zone,

online platbou CardPay (platba platobnou kartou), alebo TatraPay (online platobný systém je prevádzkovaný Tatra bankou a.s.).


4.3
Všetky akciové ceny na produkty platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.4.4
Študenti si môžu uplatniť študentskú zľavu na vybrané produkty. Študentská zľava je vždy poskytovaná podľa aktuálnej ponuky a môže sa časovo odlišovať (aj jej výška). Podmienkou na získanie študentskej zľavy je preukázanie sa platnou študentskou kartou ISIC, alebo potvrdením o návšteve školy. Karta musí byť v deň nákupu platná a vek študenta musí byť minimálne 18 rokov a viac. Zľavu je možné získať pri nákupe na každej predajni ako aj pri nákupe online zo stránok www.mzone.sk. Doklad o kúpe sa štandardne vystavuje na meno študenta. V prípade nákupu inou osobou (nie vlastníkom ISIC karty) je držiteľ ISIC karty uvedený na doklade ako osoba, ktorá si uplatňuje nárok na študentskú zľavu a doklad je vystavený na identifikačné údaje kupujúceho. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že držiteľ ISIC karty bude daný počítač používať pre svoju potrebu. V prípade reklamácie je možné aby si ju uplatnil rovnako kupujúci ako aj držiteľ ISIC karty uvedený na doklade. Nárok na získanie študentskej zľavy pre vybrané produkty je len jeden krát ročne. Spoločnosť m:zone s.  r.  o. si vyhradzuje právo poskytnúť študentskú zľavu aj pri špeciálnych podmienkach, ktoré sú určené konkrétnou predajnou akciu (napr. pre študentov stredných škôl, alebo základných). Tieto sú vždy samostatné uvedené na stránkach www.mzone.sk. Študentskú zľavu nie je možné uplatniť na produkty, ktoré sú vo výpredaji, alebo majú inak upravenú zľavnenú cenu (akciové ceny, demo ceny, výpredaj). Rovnako nie je možné študentskú zľavu uplatniť pre produkty iPhone a Apple Watch (všetky generácie). Pri nákupe so študentskou zľavou je možné využiť aj nákup na splátky (s kupujúcim, ktorý nie je držiteľ ISIC karty). Pri uplatnení študentskej zľavy nie je možné získať darček, ak je uvedený pri produkte.4.5
Pri objednávke Mac počítačov (vlastná konfigurácia   / CTO) z "Konfigurátora" a tovaru, ktorý nie je bežne skladom (diskové polia, drony a podobne), je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 100 % z ceny tovaru. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť bankovým prevodom, po obdržaní zálohovej faktúry zasielanej z online oddelenia spoločnosti m:zone s.   r.   o. alebo iným dostupným spôsobom úhrady vopred, okrem platby v hotovosti alebo formou dobierky. Objednávku je možné zrealizovať iba cez internetový obchod predávajúceho.5. DODACIE PODMIENKY

5.1
Pri objednávke Mac počítačov (vlastná konfigurácia / CTO) z “Konfigurátora” sa pohybuje dodanie v rozsahu 4 – 6 týždňov od zaplatenia objednávky, podľa podmienok uvedených v bode 4.5. Tento časový rozsah dodania má informatívny charakter a môže sa meniť v závislosti od obdobia alebo iných nepredvídateľných okolností. Predajca sa zaväzuje kupujúceho priebežne informovať o predpokladanom termíne doručenia.5.2
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajú-ceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu, ktorým je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. ( www.sps-sro.sk ). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, záručný, alebo dodací list, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Pri doručení formou dobierky je úhrada za dodaný tovar spolu s cenou dopravy vždy uhrádzaná v hotovosti kuriérovi pri doručení zásielky. V prípade úhrady vopred bankovým prevodom je prevzatie zásielky bez úhrady kuriérovi. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta…) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja zodpovedajúci predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade môže byť prípadná reklamácia odôvodnene zamietnutá. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike, ako aj krajinách Európskej únie. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu:

kuriér v rámci dopravy v Slovenskej republike s poplatkom 3,29 EUR s doručením do 24 hodín v rámci pracovných dní od dňa expedície tovaru,

Expres kuriér (iba Bratislava) s poplatkom 5.90 EUR,

osobný odber bez poplatku,

kuriér v rámci dopravy v krajín Európskej únie – cena dopravy je zaslaná na vyžiadanie (podľa danej krajiny a hodnoty tovaru) vždy vopred pred samotnou expedíciou tovaru.

Pri objednávke tovaru nad 50 EUR je doprava kuriérom na území Slovenskej republiky zdarma. Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok za dobierku 1,5 EUR.

Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík, kde nájdete aj aktuálnu ponuku a ceny dopravy. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, to je okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať kupujúceho. Cena dopravy bude účtovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka.
V prípade jeho poškodenia je zástupca predávajúceho (prepravca) povinný na žiadosť kupujúceho na mieste vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci.

Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať kupujúcého. Cena dopravy bude účtovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je zástupca predávajúceho (prepravca) povinný na žiadosť kupujúceho na mieste vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci.

Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len tak ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady existovali už v čase prevzatia zásielky. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku. Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.


6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

REKLAMÁCIA TOVARU
Pozrite Reklamačný poriadok (na www.mzone.sk). Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.7. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

7.1
Povinnosťou je poskytnúť predzmluvné informácie podľa § 10a ods. 1 nového písm. k) zákona č. 250 / 2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.7.2
Povinnosťou je poskytnúť predzmluvné informácie podľa § 3 ods. 1 nového písm. t) zákona č. 102 / 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcého a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.7.3
Povinnosťou je súčinnosť pri alternatívnom riešení sporu subjektu ARS podľa § 15 zákona o ARS.8. SÍDLO SÚDU

ROZHODNÉ PRÁVO
Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.mzone.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.9. VRÁTENIE TOVARU PRI OBJEDNÁVKE A DODANÍ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE OBCHODU NA WWW.MZONE.SK, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRI PREDAJI TOVARU NA DIAĽKU V ZMYLSE ZÁKONA Č. 102/2014 Z.Z.

9.1
Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádza-nia s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nezodpove-dá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102 / 2014 Z.z. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, to je odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy to je odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich zákonné vymedzenie. Ustanovania v tejto časti tiež vyslovene neplatia pri objednávke Mac počítačov (vlastná konfigurácia / CTO) z “Konfigurátora”, ktoré nie je možné vrátiť v zákonnej lehote 14 dní bez udania dôvodu.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.9.2
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto reklamačných podmienok, e-mailom na adrese mzone@mzone.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2, ktorý mu odovzdal predávajúci.9.3
Ak si zákazník vyzdvihne objednaný tovar priamo v „kamennej“ predajni m:zone s.   r.   o. a následne si ho zakúpi cez elektronickú registračnú pokladňu, tento nákup podlieha ustanoveniam zákona o elektronickom obchode.9.4
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

nepoužívaný,

nepoškodený,

kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu a podobne),

spolu s dokladom o kúpe,

podľa možnosti v pôvodnom obale.


Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepre‐ beráme. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, tým však nie dotknuté právo predávajúceho podľa § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102 / 2014 Z.z.9.5
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predáva‐ júcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.9.6
V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V tejto súvislosti predávajúci osobitne upozorňuje kupujúceho na skutočnosť, že niektoré z ním predávaných tovarov nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (a z tohto dôvodu je tovar riadne zabalený v ochrannej fólii alebo v inom ochrannom obale, alebo je takéto takzvané ochranné balenie tovaru povinným spôsobom určené v zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise); a preto pri takýchto druhoch tovarov môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, iba v tom prípade, ak kupujúci dodá (vráti) takýto tovar predávajúcemu nepoužitý, s úplne neporušeným obalom, nepoškodený, spĺňajúci hygienické štandardy a schopný ďalšieho predaja bez toho, aby bola znížená hodnota takéhoto tovaru, v opačnom prípade nie je možné podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z od zmluvy odstúpiť.

Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

Preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.10. OBCHODNÉ PODMIENKY SÚVISIACE S POZÁRUČNÝM SERVISOM POSKYTOVANÝM SPOLOČNOSŤOU M:ZONE S.R.O.

10.1
Spoločnosť m:zone s.   r.   o. poskytuje a zabezpečuje vo vlastnom servisnom stredisku komplexný súbor servisných služieb produktov, vrátane pozáručného servisu, ktorý zahŕňa najmä pozáručný servis produktov Apple a pozáručné opravy produktov Apple, vrátane dodania potrebných súčiastok alebo náhradných dielov (ďalej len ako „pozáručný servis“). Proces poskytovania služieb pozáručného servisu sa riadi výlučne týmito ustanoveniami, pričom spoločnosť m:zone vystupuje v tomto procese poskytovania pozáručného servisu ako zhotoviteľ resp. dodávateľ (ďalej v tomto článku iba ako „dodávateľ“) a fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o poskytnutie služieb pozáručného servisu vystupuje ako objednávateľ (ďalej v tomto článku iba ako „zákazník“).10.2
Prijatím objednávky pozáručného servisu a vystavením servisného listu dodávateľom dochádza medzi zákazníkom a dodávateľom k uzatvoreniu zmluvy o dielo, ktorá sa riadi obchodnými podmienkami dodávateľa, najmä ustanoveniami tohto článku.10.3
Podpisom servisného listu zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami poskytovania pozáručného servisu uvedenými vo obchodných podmienkach dodávateľa a bezvýhradne ich akceptuje.10.4
Dodávateľ oboznámi zákazníka s predpokladanou príčinou vady produktu, predpokladanou cenou pozáručného servisu a predpokladaným časom jeho trvania. Prijatím objednávky a podpisom servisného listu zákazník akceptuje výšku ceny a dĺžku trvania pozáručného servisu. Celková cena pozáručného servisu zahŕňa cenu celkovej práce vrátane súčiastok a náhradných dielov. Pozáručný servis sa zákazníkovi poskytuje ako celok.10.5
Celková cena pozáručného servisu zahŕňa cenu celkovej práce vrátane súčiastok a náhradných dielov. Pozáručný servis sa zákazníkovi poskytuje ako celok.10.6
Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah pozáručného servisu presahuje rozsah dohodnutý v servisnom liste, je dodávateľ povinný na túto skutočnosť zákazníka upozorniť a požiadať o jeho súhlas iba v tom prípade, ak predpokladaná cena pozáručného servisu bude prekročená o viac ako 10 %. Ak zákazník odmietne udeliť dodávateľovi súhlas, dodávateľ môže vykonať pozáručný servis len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ má v takom prípade nárok na náhradu doposiaľ vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.10.7
Ak sa dodatočne vyskytne potreba zvýšenia rozsahu prác proti pôvodnej objednávke, dodávateľ môže predĺžiť termín dodávky primerane časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác. O takomto kroku musí dodávateľ zákazníka informovať.10.8
Ak nie je uvedené inak, dodávateľ poskytuje na ním vykonaný pozáručný servis v zmysle dohodnutej zmluvy o dielo záruku v trvaní 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy objednávateľ prevzal, alebo mal prevziať predmet pozáručného servisu. Pre uplatňovanie záruky z pozáručného servisu, práv a povinností strán platia primerane ustanovenia Reklamačného poriadku spoločnosti, pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, IČ DPH: SK2020351993, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215 / B. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.

c) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. na účely priameho marketingu.ĎALŠIE DOKUMENTY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
Zobraziť PDF na stiahnutieFORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zobraziť PDF na stiahnutieORGÁN DOZORU

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A
950 50 Nitra 1
Slovenská republika

Odbor výkonu dozoru a právny odbor:
E-mailová adresa: nr@soi.sk
Telefonický kontakt: 037/772 02 16
Faxový kontakt: 037/772 00 24

www.soi.sk

www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Účinnosť týchto obchodných podmienok je odo dňa 21. 2. 2023.